Obchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ POJMY

Tieto Obchodné podmienky nadobudli platnosť dňa 1. marca 2019.

PREVÁDZKOVATEĽ:

ŠTÚDIO NÁDEJ, s.r.o.
Cablkova 3305/3
821 04 Bratislava 2

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo 112599/B.

IČO: 50401955
IČ DPH: SK2120308245

E-mail: info@studionadej.sk

ZÁKAZNÍK:

Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala Prevádzkovateľovi záväznú elektronickú objednávku na ponúkaný tovar na stránke https://online.studionadej.sk.

TOVAR
Tovarom sa rozumie digitálny produkt, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa na stránke https://online.studionadej.sk.

ADRESA DORUČENIA
Adresou doručenia sa rozumie e-mailová adresa z objednávkového formulára, ktorá je viazaná na registrovaný účet Zákazníka a na ktorú Prevádzkovateľ doručí informáciu s prístupom na prevzatie Tovaru.

2. OBJEDNÁVKA

Zákazník má možnosť výberu konkrétneho Tovaru, ktorý si vloží do svojho elektronického nákupného košíka. Pri vytvorení objednávky automaticky získa zároveň vlastný účet, vďaka ktorému môže sledovať stav svojich objednávok a upravovať svoje osobné údaje.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Po prijatí elektronickej objednávky Prevádzkovateľ zašle Zákazníkovi na Adresu doručenia potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Týmto dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (Prevádzkovateľa aj Zákazníka). Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu Zákazníka so všeobecnými obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov. Na Adresu doručenia následne zasiela Prevádzkovateľ všetky ďalšie informácie ohľadom stavu jeho objednávky.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Zákazník, ktorý odoslal Prevádzkovateľovi vyplnený objednávkový formulár, príp. aj uhradil platbu, no Tovar ešte neprevzal, môže od zmluvy odstúpiť. Pod prevzatím Tovaru sa rozumie návšteva URL adresy odkazujúca na stiahnuteľné súbory. V prípade, že Zákazník za objednaný Tovar zaplatil, no ešte ho neprevzal, môže do 15 dní od odoslania objednávky písomne požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie zmluvy a vrátenie uhradenej sumy. Prevádzkovateľ vráti sumu späť na účet, z ktorého bola odoslaná do 30 dní na základe jeho písomnej žiadosti zaslanej na adresu info@studionadej.sk.

Zákazník od zmluvy nemôže odstúpiť v prípade, že už zakúpený Tovar prevzal. V súlade s ust. § 7 ods. 6 písmeno l) zákona č. 102/2014 Z. z. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, pričom spotrebiteľ bol o tom poučený.

5. PLATBA

Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH.
Za objednaný Tovar môže Zákazník platiť nasledovne:

Platba kartou

Zákazník vyznačí v objednávke spôsob platby „Platba kartou“. Platba je realizovaná cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Zákazník môže platiť kartami VISA, MasterCard, EuroCard, Google Pay, Apple Pay a i. Uvedené karty môžu byť vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou. Osobné údaje Zákazníka (číslo účtu, kód platobnej karty a pod.) sa zadávajú priamo na zabezpečených stránkach Tatra banky.

Zákazník uhradí celkovú cenu zobrazenú v objednávke. Pri platbe je povinný uviesť číslo objednávky ako variabilný symbol. Po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa bude Zákazníkovi odoslaný na Adresu doručenia prístup na prevzatie Tovaru. O prijatí a vybavení objednávky je Zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

Prevod na bankový účet

Zákazník vyznačí v objednávke spôsob platby „Prevod na bankový účet“. Zákazník zo svojho účtu uhradí celkovú cenu zobrazenú v objednávke. Pri platbe je povinný uviesť číslo objednávky ako variabilný symbol. Po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa bude Zákazníkovi odoslaný na Adresu doručenia prístup na prevzatie Tovaru. O prijatí a vybavení objednávky je Zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

Tatrabanka a. s.

IBAN: SK03 1100 0000 0029 4402 8341
SWIFT: TATRSKBX

Tovar bude Zákazníkovi odoslaný na Adresu doručenia po prijatí platby na bankový účet Prevádzkovateľa.

8. ZÁVÄZKY PREVÁDZKOVATEĽA A ZÁKAZNÍKA

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

  • dodať správny druh Tovaru na základe objednávky Zákazníka v určenej cene,
  • odoslať prístup na stiahnutie Tovaru v dohodnutej lehote na Adresu doručenia,
  • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri realizácii objednávky,
  • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov,
  • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčne využívať.

Zákazník sa zaväzuje:

  • objednať tovar spôsobom, ktorý je stanovený na stránke Prevádzkovateľa,
  • v objednávke uviesť svoje meno, adresu a email,
  • uhradiť tovar v stanovenej výške.

9. ZÁRUKA

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia Tovaru, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym používaním Tovaru.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.